Map showing Lambton, Kent, and Essex counties.

เพื่อรับรู้ถึงความจำเป็นในการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติที่เปราะบางและโดดเดี่ยวที่สุดของประเทศ รัฐบาลแคนาดาได้ประกาศโครงการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Support Program, MWSP) เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณปี 2564โดยได้รับข้อมูลจากบทเรียนที่ได้จากโครงการนำร่องเครือข่ายสนับสนุนแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติ MWSP มุ่งหวังที่จะสนับสนุนองค์กรในชุมชนในการจัดเตรียมโครงการและบริการที่เน้นแรงงานข้ามชาติเป็นหลักแรงงานข้ามชาติ

โครงการ TeaMWork ได้รับเงินสนับสนุนจาก กรมการจ้างงานและพัฒนาสังคมของแคนาดา เป็นโครงการภายใต้โครงการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ วัตถุประสงค์ของโครงการคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนที่มีให้แก่แรงงานข้ามชาติ รวมถึงช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้และใช้สิทธิ์ของตนในขณะที่อยู่ในแคนาดา

เงินสนับสนุนจะใช้ในการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติใน Essex County, Chatham-Kent และ Lambton County อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ของ MWSP และ TeaMWork มุ่งหวังที่จะ:

  • เพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในสิทธิและความรับผิดชอบของแรงงานข้ามชาติผ่านกิจกรรมการศึกษาและ/หรือเอกสารทางการศึกษา
  • ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติใช้สิทธิ์ของตนโดยการให้บริการหรือช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการที่มีให้แก่พวกเขา
  • ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการต้อนรับแรงงานข้ามชาติผ่านกิจกรรมสังคม, วัฒนธรรม, และ/หรือสันทนาการ
  • สนับสนุนแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • ส่งเสริมความร่วมมือใหม่ๆ หรือนำความร่วมมือ/เครือข่ายที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ
  • พัฒนาและดำเนินการตามแนวทางการประสานงานระหว่างองค์กรชุมชน และ/หรือเพิ่มความสามารถและความรู้ของพวกเขาในการให้ทรัพยากรและบริการแก่แรงงานข้ามชาติ

การแถลงข่าวเปิดตัว TeaMWork – Essex Civic Centre (19 ธันวาคม 2565)


การรายงานข่าวของโครงการ


คู่มือแนะนำในการแปลงานของ TeaMWork

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด คู่มือแนะนำในการแปลงานของ TeaMWork เอกสารนี้อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการของการออกแบบแบรนด์ TeaMWork รวมถึงคำแนะนำในการใช้โลโก้อย่างเหมาะสม มีรายละเอียดเกี่ยวกับอักษรตัวอย่างที่เป็นทางการและพาเลทสีของโลโก้ด้วยค่ะ